top of page
  • Regulamin XDance Festival Online
    Poznaj regulamin klikając tutaj.
  • Polityka Prywatności
    Poznaj zasady polityki prywatności klikając w LINK
  • Zasady organizacyjne i porządkowe imprezy
    § 1 ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE IMPREZY Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem imprezy”) został wydany na potrzeby zachowania bezpieczeństwa imprezy XDance Festival. Wstęp na teren imprezy odbywa się za okazaniem ważnej wejściówki. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa miejsca imprezy,, a w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren imprezy: a. broni b. alkoholu c. niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi d. materiałów wybuchowych i pirotechnicznych e. środków odurzających i substancji psychotropowych f. środków trujących i promieniotwórczych g. płynów łatwopalnych h. innych przedmiotów, które w ocenie Organizatora mogą powodować zagrożenie i. wprowadza się zakaz wprowadzania zwierząt na teren imprezy. 5. Organizator odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 6. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a tak zgromadzone materiały udostępniać odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach. 7. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc wyłącznie na widowni. Wstęp na parkiet imprezy jest surowo zabroniony. 8. Zakazuje się wstępu na Imprezę osobom: a. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków psychotropowych lub innych środków, których działanie ma podobne skutki do wyżej wymienionych b. zachowującym się agresywnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników imprezy c. posiadającym przedmioty lub substancje, których wnoszenie na imprezę jest zakazane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy d. nieposiadającym biletu lub których bilet został unieważniony przez Organizatora 9. Poza przypadkami opisanymi w punkcie 8 niniejszego rozdziału Regulaminu, Organizator i upoważnione do tego przez niego osoby mają prawo odmówić wstępu na imprezę ze względów bezpieczeństwa bez podania przyczyny. 10. Osobom, którym w przypadkach przewidzianych Regulaminem lub przepisami prawa, odmówiono prawa wstępu na imprezę lub które zobowiązane zostały do opuszczenia imprezy, bądź z niej usunięte nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, w szczególności roszczenia odnoszące się do zwrotu wartości biletu. 12. Podczas imprezy na jej terenie zabronione są następujące zachowania: a. podejmowania działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu imprezy, lub działań, które przeszkadzają innym uczestnikom imprezy b. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle narodowościowym, religijnym, społecznym czy rasowym c. wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów d. rzucania przedmiotami; e. używania środków odurzających lub psychotropowych; f. spożywania alkoholu g. rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne h. używania środków pirotechnicznych lub innych, których wniesienie na teren obiektu jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy i. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami j. zaśmiecania terenu obiektu k. niszczenia infrastruktury obiekt l. blokowania miejsc w rejonie wyjść, wejść oraz dróg ewakuacyjnych; m. prowadzenia na terenie obiektu jakiejkolwiek działalności niezwiązanej z uczestnictwem w imprezie, w tym działalności zarobkowej, w szczególności handlowej lub gastronomicznej przez podmioty, które nie otrzymały na to zgody ze strony Organizatora n. podejmowania i prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze reklamowym, promocyjnym czy charytatywnym, na które Organizator nie wyraził wcześniej zgody na piśmie o. wstępu na teren lub do miejsc nieprzeznaczonych dla publiczności p. podejmowania i prowadzenia działań innych, niż wskazano powyżej, które w ocenie Organizatora mogą: zagrażać bezpieczeństwu, zakłócać harmonogram imprezy lub utrudniać jej prawidłowy odbiór innym uczestnikom r. podejmowania działań innych, niż wymienione powyżej zabronionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu Imprezy 13. Organizator zastrzega sobie prawo do tego, aby zastosować odpowiednie kroki wobec posiadacza biletu nieprzestrzegającego regulaminu imprezy bądź regulaminu porządkowego obiektu lub zakłócającego przebieg imprezy, w celu usunięcia go z terenu imprezy. 14. Uczestnik imprezy ma prawo: a. wstępu i uczestniczenia w imprezie, zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem Imprezy b. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, gastronomicznych i sanitarnych c. korzystania z urządzeń, w tym z zaplecza sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku wszystkim uczestnikom imprezy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem d. do uzyskania pomocy medycznej w zakresie związanym z uczestniczeniem w imprezie w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń 15. Nagrywanie wideo i robienie zdjęć dowolnymi urządzeniami jest możliwe tylko i wyłącznie z terenu trybun. Na płycie obiektu mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby upoważnione. 16. Materiały zebrane podczas nagrywania wideo i robienia zdjęć nie mogą być wykorzystane w sposób komercyjny. § 2 ZAKUP WEJŚCIÓWEK 1. Poprzez zakup biletu na imprezy organizowane przez organizatora uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 2. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy 3. Zakupiony bilet nie podlega zamianie. 4. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo do zmiany miejsca posiadacza biletu na inne, w miarę możliwości w tym samym sektorze. Jeżeli natomiast klientowi nie odpowiada taka zamiana, to ma on prawo do odstąpienia od umowy. Wiąże się to z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w imprezie, która musi zostać zgłoszona Organizatorowi lub służbom odpowiadającym w imieniu Organizatora. 5. Organizator ma prawo odmówić widzowi ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu imprezy, bez obowiązku zwrotu ceny biletów. 6. Zwroty biletów przyjmowane są wyłącznie w wypadku odwołania imprezy. Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości i terminach zwrotu biletów. Zwrot biletów nie następuje bezpośrednio w miejscu odbywania się imprezy. 7. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku posiadaczowi biletu przysługują uprawnienia przewidziane przepisami prawa. 8. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem imprezy w okolicznościach, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności (tzw. siły wyższej oraz jeśli władze Państwowe lub lokalne nagle i nieprzewidzianie wprowadzą stan wyjątkowy, np. żałobę.) w tym do ewentualnego odwołania imprezy, a także do usunięcia z terenu imprezy uczestników zachowujących się w sposób agresywny, zakłócających przebieg imprezy, znajdujących się w posiadaniu przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator może również odmówić wymienionym osobom wstępu na teren imprezy. 9. Organizator imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. 10. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu zakupu niewykorzystanego biletu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy niewykorzystanie biletu jest zawinione przez Konsumenta w szczególności poprzez niezastosowanie się przez Konsumenta do Regulaminu Imprezy. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia biletu w razie jego odpłatnego zbycia po cenie wyższej niż ustalona lub próby odpłatnego zbycia przez podmiot nieupoważniony przez Organizatora, bądź biletów oferowanych lub nabytych w akcjach promocyjnych, konkursach, bądź w jakichkolwiek innych celach związanych z prowadzoną działalnością, na które uprzednio Organizator nie wyraził zgody na piśmie. W związku z tym Organizator wobec żadnego podmiotu nie jest zobowiązany do zaspokajania jakichkolwiek roszczeń z tytułu podjęcia decyzji o unieważnieniu biletu z przyczyn wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. 12. Wstęp osób małoletnich jest dopuszczalny na podstawie biletu. Taka osoba podczas imprezy powinna znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej. Przez osoby małoletnie Organizator ma na uwadze wszystkie osoby, które nie ukończyły 16 roku życia. 13. W przypadku dokonywania zapisu imprezy organizowanej przez organizatora za pomocą urządzeń rejestrujących obraz oraz dźwięk, posiadacz niniejszego biletu godzi się na taką rejestrację bez jakichkolwiek dodatkowych roszczeń. § 3 POZOSTAŁE SPRAWY 1. Organizator zastrzega, że każdy uczestnik imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe ewentualne uszkodzenia słuchu lub zdrowia. 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że na spektaklu przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność (również od nieszczęśliwych wypadków). 3. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez kupującego bilety, wykraczające poza posiadane ubezpieczenie OC NNW. 4. Organizator informuje, że stoiska gastronomiczne, oraz pozostałe stoiska handlowe prowadzone są przez podmioty zewnętrzne nie związane z Organizatorem. 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione podczas trwania imprezy. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje w kwestiach organizacyjno – porządkowych zawsze należą do upoważnionych przedstawicieli organizatora. W pozostałych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego. § 4 DANE OSOBOWE Zasady ochrony danych osobowych, sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych zawiera polityka prywatności, która jest integralną częścią niniejszego regulaminu. Polityka prywatności dostępna jest na stronie internetowej www.xdancefestival.com
bottom of page